Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚČETNICTVÍ
Podstata účetnictví – písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech. Účetní jednotky- v peněžních jednotkách. Podstatou je pravdivé zobrazení skutečnosti. Nelze účtovat bez řádně vyplněného účetního dokladu. Účetnictví zachycuje hospodářské transakce => měří(daň uznatelnou, neuznatelnou), třídí a sumarizuje(pro finanční účetnictví,manažerské účetnictví, pro daňové účetnictví).


Předmět účetnictví – Je zaznamenávat v účetní jednotce:
a) stav a pohyb majetků a závazků
b) zaznamenávat náklady a výnosy a s tím související hospodářský výsledek.

Rozsah vedení účetnictví

a) V úplném rozsahu (obchodní společnosti- mají povinnost auditu, vedou syntetické účty, deník a účetní knihu.)
b) Zjednodušený rozsah ( ÚJ, které nemají povinnost auditu) Tyto ÚJ používají tzv. Americký deník(je v něm spojeno účtování deníku a hlavní knihou) a používají tzv. skupinové účty.

 

Funkce účetnictví

1) Informační ( informuje pro potřeby podnikatele)

2) Důkazný prostředek při vedení sporů ( ochrana práv vyplývající ze vztahu mezi věřitelem a dlužníkem.)

3) Základna pro vyměření daňové povinnosti ( stanovení základu daně z příjmů, evidence DPH).

4) Kontrolní ( umožňuje kontrolu vztahu majetku a hospodaření).


Charakteristické rysy

1) Úplnost ( zachytíme všechny účetní případy, které s daným účetním období časově a věcně souvisí)

2) Průkaznost ( účetní případy musí být doloženy řádně vyplněnými doklady)

3) Správnost ( ÚJ při účtování neporušila povinnost stanovené zákonem – zákon o účetnictví, daňové zákony, obchodní zákoník)

4) Nepřetržitost, trvanlivost ( od vzniku do zániku)


Základní předpis pro vedení účetnictví  je zákon o účetnictví . Platný od roku 1992, novelizace rok 2004.

a) definuje ÚJ(osoby, které se řídí zákonem o účet.)

b) definuje předmět účet. a účetního období

c) stanoví základní povinnosti vedení účet.

d)popisuje pravidla pro oceňování

e) definuje účetní knihy, jejich otevírání a uzavíraní

f) zabývá se účetními doklady

g) směrnou účtovou osnovu

h) základní požadavky a obsah a zveřejňování účetní závěrky.

Soustava předpisů na úrovni zákonů a norem upravující účetnictví

Právní normy

1) zákon o účetnictví č.563-91 sb.

2) prováděcí vyhlášky ministerstva financí ( upravují vybrané oblasti vedení účetnictví, vždy v souladu se zákonem o účetnictví)

3)prováděcí opatření MF

4) obchodní zákoník(stanoví povinnost podnikatelským subjektům evidovat podnikatelskou činnost. Stanoví povinnost auditu, povinnost ukládání účetních listin do obchodního rejstříku.

5) daňové zákony ( zákon o dani z příjmů, zákon o DPH, zákon o cestovních náhradách)

6) zákon o sociálním a zdravotním pojištění

7) směrná účtová osnova – vydává MF

8) české účetní standardy- platné od roku 2004, úkolem je dosažení souladu při užívání účetních metod ÚJ, popisují účetní metody, stanoví postupy účtování. Nesmí být v rozporu se zákonem o účetnictví


Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti ( základní rozdíly) 

1) účetnictví – v plném rozsahu, v zjednodušeném => PO, FO povinnost vést účetnictví.

2) daňová evidence =>FO 3) evidence příjmů => možno uplatnit paušální odpočet výdajů

Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí-

1) Účetnictví poskytuje kompletnější informace než daňová evidence.

2) Daňová evidence slouží zejména ke zjištění základu daně z příjmu.

Rozdíl mezi soustavami je ve způsobu zjištování základu daně(hospodářský výsledek) DE nepodléhá zákonu o účetnictví, podléhá zákonu o dani z příjmu. V účetnictví správné stanovení základu daně z příjmu nebo-li hosp. výsledku je porovnání nákladů a výnosů. V DE sledujeme výnosy a příjmy a uplatňujeme paušální výpočet výdajů.

Účetní jednotky
ÚJ –PO – mající síldo v ČR, FO- zapsána v obchodním rejstříku,

FO- pokud její obrat přesáhl 25 000 000 Kč.

FO- na základě vlastního rozhodnutí


Povinnost vést účetnictví – PO- od dne svého vzniku do dne svého zániku. Vznik PO- zápisem do obchodního rejstříku a výmaz z obchodního rejstříku - zánik. FO- vede účetnictví od dne zápisu do obchodního rejstříku. FO- obrat 25 000 000. V důsledku překročení obratu se stává ÚJ(vést účetnictví musí min. 5 let) Má povinnost vést účetnictví od 1 dne účet. období. FO- vl.rozhodnutí- FO se rozhodla dobrovolně od 1.1 následujícího roku.


Účetní zásady

1) bilanční kontinuity(konečné zůstatky aktiv a pasiv se shodují s PS v následujícím účet.období)

2) věcné a časové souvislosti ( ÚJ účtuje účetní případy, které do účet. období patří

3) zásada ÚJ ( každá ÚJ je uzavřený celek)

4) stálosti účetních metod – např. odpisování majetku -stejné po celé účetní období, nelze měnit ani mezi účetními obdobími.

5) zákaz kompenzace (nelze vzájemně vyrovnávat náklady a výnosy) 6) nepřetržitosti trvání ÚJ

Vnitropodnikové směrnice – upřesňují účetní postupy a přístupy. Musí obsahovat den nabytí účinnosti, období platnosti, podepsána osobou oprávněnou k vydání vnitr. směr.


Nejtypičtější vnitropodniková směrnice

1) účtový rozvrh,

2) odpisový plán( týká se odpisování DM.

3) podpisové vzory( podpisový záznam osob oprávněných a odpovědných za účetní a obchodní případy- jedna z nejdůležitějších směrnic) Jsou zde uvedeny podpisové vzory těchto osob: odpovědných za účetní případ, odpovědných za zaúčtování účet. Dokladů, oprávněných jednat jménem ÚJ, oprávněných disponovat peněž. prostředky na bankovních účtech.

4) způsoby oceňování majetku,

5) inventarizace majetků a závazků(stanoví inve. Komise, stanoví četnost a termíny, stanoví vzor inve. Soupisů, stanoví způsob vypořádání inv. rozdílů.

6) normy přirozených úbytků zásob

7) způsob účtování zásob při pořízení ( zda ÚJ zvolí způsob A či B)kdy bude ÚJ účtovat nákup materiálu do spotřeby.

Směrná účtová osnova – je základem jednotného uspořádání účetnictví. Vydává ministerstvo financí jako závazný předpis( různé pro jednotlivé ÚJ) Účtová osnova je seznam účtových tříd a skupin. V rámci nich si ÚJ stanoví potřebné syntetické účty( trojmístné označení) a analytické účty( více místné číselné označení) Účtová osnova je závazná, účtují podle ní: obchodní spol., družstva, státní podniky, FO, které jsou ÚJ


Konstrukce účtové osnovy- obsahuje 10 účtových tříd (069), ty se člení na účtové skupiny. V rámci účtových skupin jsou vytvářeny syntetické účty.

Účtová třída 0-DM(aktiva),

1-zásoby(aktiva),

2- krát. finanční majetek a krátkodobé bank.úvěry(aktivní,pasivní)

3- zúčtovací vztahy (aktivní,pasivní)

4- kapitálové účty a dlouhodobé závazky (pasivní)

5-náklady(výsledkové)

6-výnosy(výsledkové)

7- závěrkové a podrozvahové účty

8a9- vnitropodnikové směrnice


Účtový rozvrh – ÚJ vytváří na začátku účet. období, vychází ze závazné účtové osnovy. ÚR je seznam syntetických a analytických účtů, které bude ÚJ používat  při provádění úče. Zápisů do účet. Knih v průběhu účet. období. ÚJ nesmí používat účty, které nejsou v účtovém rozvrhu zařazeny. Bude-li takový účet používat musí o něj účt. rozvrh doplnit. Syntetický účet-vychází ze závazné směrné účtové osnovy, označen názvem a 3místným číslem. 1číslice= účtová třída, 2číslice= účtová skupina, 3číslice= pořadí účtu v účtové skupině. Analytický účet je plně v kompetenci ÚJ, vytváří dle svých potřeb, podrobnější informace, za 3místné označení se ukládájí další číslice.

Audit – je nezávislé zkoumání účetní závěrky, je vytváření názoru zda účetní uzávěrka podává pravdivý a věrný obraz majetkové a finanční situace ÚJ a jejímu hosp. výsledku za sledované účet. období.


Povinnost auditu 

úhrn aktiv více než 40. mil.,

roční obrat více než 80. mil.,

průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50


Kritéria v zákoně o účetnictví – auditoři ověřují účetní závěrku u a.s. pokud  splňují 1 kritérium. Ostatní právnické osoby 2 kritéria(s.r.o.,družstva, státní podniky). ÚJ předpokládají účetní závěrku jako přílohu k daňovému přiznání. ÚJ, které mají povinný audit vyhotovují výroční zprávu(zveřejňována v obchodním rejstříku)


Auditor – specialista, příslušné povolení pro výkon činnosti. Kompletně a nezávisle posuzuje účetní závěrku, auditor ověřuje zda je účet. Vedeno úplně, průkazně,správně.
Funkcí auditu není – potvrdit chybnost účtování(auditor pouze vyjadřuje svůj vysoce kvalifikovaný odborný názor, dává nám doporučení) Zjištovat podvody, Potvrdit správnost daňového přiznání, Nezkoumá všechny položky,ale jen jejich část.(vzorek)